โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำราญ ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น

 

                                                                     "คนสำราญ งานสำเร็จ"
                                            
                                                                                                           นดีต้อนรับสู่เว็บ....โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำราญ                                                                                                                       ยินดีต้อนรับสู่web..........โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำราญ....     

Google

ยินดีต้อนรับ..สู่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำราญ


    
         โครงสร้างองค์กร              
นายสมบัติ   ตรีวัฒน์สุวรรณ
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
                                                      
นายแพทย์คิมหันต์   ยงรัตนกิจ                        ว่าที่พันตรีวีรยุทธ  ไวยภาษ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น                นายอำเภอเมืองขอนแก่น


          
นายสุริยันต์  สุเพ็งคำภา
สาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่น  
 
บุคลากรรพ.สต.สำราญ
 
ผังองค์กร รพ.สต.
 
นางดวงรัตน์  จรัสพันธ์
นักวิชการสาธารณสุข ชำนาญการ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำราญ

นางอ้อมฤทัย  มั่นในบุญธรรม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 

                           นายจรินทร์  พินนอก
          นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนางนงนุช   เพชรสูงเนิน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 
 
นางนุสรา   โชติชัย
พยาบาลวิชาชีพชำนาญ การ
 

 
นางเพียรทอง  มูลเทพ
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

 

นายรณชัย    เอกตาแสง
พนักงานบันทึกข้อมูล

นางสุภีร์    รัตถา
                     หมอนวดแพทย์แผนไทย

นางสาวกาญจนา  มาจุฬา
แม่บ้าน

 
 
 
 
 ↑  ประมวลภาพกิจกรรม

      ความภาคภูมิใจ           

รางวัลมาตรฐานงานสุขศึกษา
รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดมาตรฐานPCU
รางวัลรองชนะเลิศมาตรฐานPCUระดับเขต12
รางวัลนำเสนอผลงานสุขภาพดีวิธีไทย
รางวัลชนะเลิสมาตราฐานHCAระดับ
CUPโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
            


    

 
 
    

.
read more>>
 
 วิสัยทัศน์  

“รพ.สต.สำราญ
เป็นสถานบริการที่มีมาตรฐาน 
เน้นสร้างสุขภาพโดยชุมชนมีส่วนร่วม”

    พันธกิจ(Mission)   

  1. พัฒนาสถานบริการให้บริการแบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพ 
  2. มาตรฐาน ตามหลักวิชาการ ด้วยความเสมอภาค
  3. พัฒนาศักยภาพและความสมัครสมานสามัคคีของบุคลากรและองค์กร
  4. เสริมสร้างสุขภาพของประชาชน โดยเน้นชุมชนมีส่วนร่วม
  5. เสริมสร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการ
  6. พัฒนาด้านมาตรฐานสุขศึกษา

     ค่านิยม      

1.มุ่งเน้นพัฒนามาตรฐานบริการ
2.มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ
3.มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม โดยชุมชนมีส่วนร่วม
4.มุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้
5.มุ่งเน้นการสร้างสุขภาพ นำการซ่อมสุขภาพ
 

เป้าประสงค์ขององค์กร 

 ประชาชนในเขตรับผิดชอบ มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
 
Working Posicy
มาตราฐานและความพึงพอใจต้องมาอันดับ 1


 ข้อมูลทั่วไปของตำบล สำราญ 

สภาพทั่วไป 
   ตำบลสำราญ ตั้งอยู่ในอำเภอ เมือง ห่างจากตัวอำเภอ
ประมาณ  9   กิโลเมตร มีสภาพทางกายภาพเป็นที่ราบ
มีแหล่งน้ำสายสำคัญไหลผ่าน คือ ลำห้วยบุหรี่,
ลำห้วยหนองแสง,ลำห้วยใหญ่และหนองอีเลิง           
อาณาเขตติดต่อ  
ทิศเหนือ ติดต่อ  ตำบลโนนท่อน อำเภอ  เมือง   จังหวัดขอนแก่น
ทิศใต้    ติดต่อ ตำบล ศิลา  อำเภอ เมือง    จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันออก  ติดต่อ ตำบล หนองตูม อำเภอ เมือง จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดต่อตำบล บ้านค้ออำเภอ เมือง     จังหวัดขอนแก่น
ข้อมูลประชากร 
รพสต.สำราญ  มีทั้งหมด  7  หมู่บ้าน จำนวนหลังคาเรือน
ทั้งหมด1,068  หลังคาเรือน
จำนวนประชากร  ชาย    2,560    คน  คิดเป็นร้อยละ  49.13
                  หญิง    2,650   คน  คิดเป็นร้อยละ  50.86
                 รวมจำนวนประชากรทั้งหมด           5, 210    คน
ทำเนียบหัวหน้าสถานีอนามัย 
พ.ศ.                         นายไพรัช  ประทุมชัย
พ.ศ. ……..             นาย  สุนันท์  เนาว์วงค์
พ.ศ.2539 -2545    นางวิลาวัลย์  เมืองสอน
พ.ศ.2545 -2546     นายบุญเพ็ง  ศรีจันทร์
พ.ศ.2547 -2548     นายสุระชัย  คนงาม
พ.ศ.2548 -2549      นางรัชนี  สุวรรณนันท์
พ.ศ.2549-  ปัจจุบัน    นางดวงรัตน์  จรัสพันธ์
 ข้อมูลเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำราญ  มีเจ้าหน้าที่ดังนี้
1.นางดวงรัตน์  จรัสพันธ์  ตำแหน่ง  ผอ.รพ.สต.สำราญ      
การศึกษา สาธารณสุขศาสตรบัณทิต
email;  ddjrat@hotmail.com
2.นางอ้อมฤทัย  มั่นในบุญธรรม  ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ การศึกษา สาธารณสุขศาสตรมหาบันทิตโทร.
3.นายจรินทร์  พินนอก ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
การศึกษา ศิลปศาสตรมหาบันทิต 
4. นางนงนุช  เพชรสูงเนิน  ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ    
การศึกษา พยาบาลศาสตรบันทิต
5. นางนุสรา  โชติชัย ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ    
การศึกษา พยาบาลศาสตรมหาบัณทิต 
6.นางเพียรทอง  มูลเทพ  ตำแหน่งจพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน  
การศึกษา สาธารณสุขศาสตรมหาบัณทิต   
7. นายรณชัย  เอกตาแสง  ตำแหน่งพนักงานคีย์ข้อมูล                 
      สัดส่วน เจ้าหน้าที่ต่อประชากร   จำนวน 1 คน / …868…คน
ทรัพยากรสาธารณสุข
- ศสมช                     จำนวน   7           แห่ง
- สถานพยาบาล/คลินิก      จำนวน  1            แห่ง
-  อสม.                      จำนวน   100        คน
สรุปผลการดำเนินงานปี  2
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
สาเหตุการตาย 5 อันดับตารางที่ 1 จำนวนและอัตราต่อแสนประชากรของสาเหตุ
การตาย 5 อับดับแรกในปี 2552 – 2554

ลำดับ
สาเหตุการตาย
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
1
โรคชรา
10
200.52
11
216.07
10
191.94
2
ไตวาย/เบาหวาน
2
40.10
3
58.93
7
134.36
3
มะเร็ง
4
80.21
2
39.28
3
57.58
4
ติดเชื้อ
2
38.39
5
หัวใจ
1
20.05
2
39.28


6
อุบัติเหตุ
3
60.16
3
58.93


7
เส้นเลือดในสมองแตก
2
38.39

ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ตารางที่ 2 จำนวนและอัตราการป่วยด้วยโรคเรื้อรังในเขตรับผิดชอบ ปี 2554

ลำดับ
ชื่อโรค
จำนวนป่วย (ราย)
อัตราป่วย/แสนประชาร
1
เบาหวาน
109
2092.13
2
ความดันโลหิตสูง
175
3358.92
3
จิตเภท
13
249.52
4
โรคหลอดเลือด
8
153.55
5
โรคหัวใจ
6
115.16
6
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
4
76.77
7
ลมชัก
3
57.58
8
หอบหืด
1
19.19
9
เบาหวานและความดันโลหิต
86
1650.67
10
โรคไต
12
230.32
11.
โรคเก๊าท์
4
76.77
รวม
421
8080.61

สรุปปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่  3 ปี
  (2552 -2554)
ตารางที่3 ปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่

ลำดับ

ปัญหาสาธารณสุข

พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554
1
อุจจาระร่วงอย่างแรง
ไข้เลือดออก
โรคเรื้อรัง
2
โรคเรื้อรัง
โรคเรื้อรัง
โรคระบบทางเดินหายใจ
3
โรคระบบทางเดินหายใจ
โรคระบบทางเดินหายใจ
โรคระบบกล้ามเนื้อ
4
โรคระบบกล้ามเนื้อ
โรคระบบกล้ามเนื้อ
การเจ็บป่วยจากการทำงาน
5
อุบัติเหตุ
อุบัติเหตุ
อุบัติเหตุ

 งานประกันสุขภาพ 
ตารางที่ 4 จำนวนและร้อยละของความครอบคลุม
งานประกันสุขภาพ ปี 2554 

บ้าน
จำนวน
ประชากร

จำนวน(ร้อยละ)ประเภทสิทธิ์

สิทธิ์ว่าง
บัตรทอง
ประกันสังคม
ข้าราชการ
อื่นๆ
รวม
สำราญ ม.1
1101
779
173
97
52
1101
0
หนองน้ำเกลี้ยง
971
578
161
172
60
971
0
เพี้ยฟาน
850
546
135
112
57
850
0
ไก่นา
750
494
140
87
29
750
0
โนนแต้
685
463
143
50
29
685
0
โนนสว่าง
181
127
34
15
5
181
0
สำราญ ม.13
672
438
120
78
36
672
0

รวม

5210
3425
906
611
268
5210
0
ร้อยละ

65.74
17.39
11.72
5.14
100
0

การคัดกรองโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง 
ตารางที่ 5 จำนวน อัตราการคัดกรอง กลุ่มเสี่ยง และอัตราป่วย
ของประชากร อายุ 40 ปี
ขึ้นไปที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน ในเขตรับผิดชอบ  ปี2552 – 2554
m
ประเภท
ปี 2552
ปี 2553
ปี 2554
ผลงาน
ร้อยละ
ผลงาน
ร้อยละ
ผลงาน
ร้อยละ
ประชากรกลุ่มเป้าหมายประชากรที่ได้รับการตรวจคัดกรองกลุ่มปกติกลุ่ม
เสี่ยงเบาหวานกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูงเบาหวานรายใหม่ ความดันโลหิตสูงรายใหม่เบาหวาน + ความดันโลหิตสูงรายใหม่
2479
100
2331
100
2761
52.99
1081
43.6
1564
67.09
1344
48.68
808
74.74
1330
85.03
1106
82.29
98
9.06
134
8.56
107
7.96
175
16.18
100
6.39
122
9.08
10
0.92
13
0.83
6
0.45
5
0.46
9
0.57
2
0.15
1
0.09
1
0.06
1
0.07

รวม
 งานระบาดวิทยา 
ตารางที่ 6 แสดงจำนวนและอัตราป่วยโรคที่ต้อง
เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ปี 2552 – 2554(รง.506)

ชื่อโรค
ปี 2552
ปี  2553
ปี  2554
จำนวน
อัตรา/แสน
จำนวน
อัตรา/แสน
จำนวน
อัตรา/แสน
อุจจาระร่วง
134
35.90
113
30.28
92
1765.83
ไข้ไม่ทราบสาเหตุ
9
2.41
0
0
1
19.19
สุกใส
3
0.80
0
0
1
19.19
เริม
1
0.27
0
0
0

หัด
0
0
0
0
0

ตาแดง
0
0
0
0
0


ข้อมูลด้านสุขภาพของรพสต.สำราญ  More>>>>   


เกล็ดความรู้..สู่สุขภาพดี ... ↓

http://test.in.th/goor1/index.php/why-to-go/2011-06-01-01-23-11


             อสม.รพสต.สำราญ
รางวัลชนะเลิศที่คู่หูด้านทันตกรรม

 
รางวัลชนะเลิศบริหารจัดการด้านเวชภัณฑ์
รางวัลชนะเลิสนำเสนองานวิจับ

Advertising Zone    Close
 
Online:  2
Visits:  22,900
Today:  4
PageView/Month:  65

ยังไม่ได้ลงทะเบียน

เว็บไซต์นี้ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์กับ Siam2Web.com